1. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Tax-Us Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-043) ul. Jordana 6/7. Można się z nim skontaktować listownie, telefonicznie pod numerem 32 253 71 74 lub mailowo: biuro@tax-us.pl.

 1. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi odpowiedzi na zapytania oraz w celach na które wyrazicie wyraźną, odrębną zgodę.
 1. ODBIORCY DANYCH
  Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

Wykaz powierzeń: 

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
? home.pl ? w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
? MailerLite ? w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane, w przypadku zapisu do newslettera,
? Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 ? w celu korzystania z narzędzi i platformy Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych,
? Facebook Ireland Ltd. ? w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w zakresie narzędzi reklamowych.
? Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów (np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd)
? Urzędom np. urzędowi skarbowemu ? w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

 1. KONTAKT ELEKTRONICZNY
  1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany mi jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. 
  2. Ponadto, w treści wiadomości można dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe.W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
 1. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ? w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
? dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
? dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
? dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ? w przypadku, gdy:
? osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
? przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
? Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
? osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych ? w przypadku, gdy:
? zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
g) prawo do przenoszenia danych ? w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
? przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
? przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ponadto informujemy, że Pana/Pani dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. PLIKI COOKIES: 
  1. Strona tax-us.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. 
  2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są jedynie do korzystania ze strony. Zawierają nazwę strony internetowej, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Właściciel tej strony zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.
  3. Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu:
 1. Strona tax-us.pl stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies.
 3. Pliki cookies, o których mowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną tax-us.pl reklamodawcom.
 4. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej twórców.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. 
 2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.