ksiega przychodow

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w skrócie KPiR, jest doskonałą formą księgowości, zwłaszcza w przypadku osób fizycznych, mających jednoosobową działalność gospodarczą oraz w przypadku spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Wyszczególnia się w niej wszystkie przychody oraz koszty, związane z przedmiotem działalności podmiotu, a także koszty otrzymane lub poniesione w okresie prowadzenia księgi. Na podstawie tych informacji obliczone zostaje zobowiązanie podatkowe. Z czego dokładnie składa się KPiR?

Jakie pozycje ujmuje się w KPiR?

W KPiR należy zawrzeć zatem wszelkie przychody, a także koszty zakupów towarów handlowych i materiałów podstawowych. Następna kategoria kosztów to koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności oraz koszty prac badawczo-rozwojowych. Księga przychodów i rozchodów może mieć dwie formy:

Elektroniczna od pisemnej jest dużo wygodniejsza, bowiem większość obliczeń dokonywana jest przez odpowiedni program księgowy, przy czym musi on umożliwiać drukowanie wpisywanych danych, zgodnie z określonym odgórnie wzorem księgi.

Co znajduje się w poszczególnych kolumnach księgi przychodów i rozchodów?

Każda księga składa się z siedemnastu kolumn, którym przypisane są konkretne wydatki. I tak kolumna pierwsza to liczba porządkowa kolejnych wpisów do księgi. W kolumnie drugiej wpisuje się datę wydatku lub przychodu, w trzeciej numer faktury, w czwartej i piątej dane kontrahentów. Dwie kolejne kolumny zawierać powinny rodzaj transakcji oraz wartość sprzedaży towarów lub usług. Kolumna ósma przeznaczona jest na ewidencjonowanie przychodów uzyskanych spoza sprzedaży towarów lub usług, dziewiąta na wpisanie sumy z kolumny siódmej i ósmej, dziesiąta na wpisanie kosztów zakupu materiałów potrzebnych do produkcji. Zlecając nam prowadzenie KPiR będziecie mieli Państwo pewność, że księgowość jest prowadzona należycie i wedle obowiązujących zasad. Nasi księgowi dopilnują, by w kolumnie dziesiątej znalazły się koszty zakupów towarów i materiałów, w dwunastej informacje o pensjach pracowników, a w trzynastej pozostałe koszty. Kolumna piętnasta powinna pozostać pusta, szesnasta służy do wpisania kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Kolumna siedemnasta to miejsce przeznaczone na uwagi. Warto powierzyć prowadzenie KPiR naszym wykwalifikowanym księgowym, aby mieć pewność, że dane tam się znajdujące zostały wprowadzone w prawidłowy sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *