ewidencja podatkowa

Ewidencja podatkowa oznacza prowadzenie określonej formy księgowości, mającej na celu ustalenie rzeczywistej wielkości obciążenia podatkiem. Wyróżnia się pięć podstawowych form ewidencji podatkowej:

W naszym wpisie przyjrzymy się, jakie są zasady prowadzenia dwóch najpopularniejszych z nich: pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów.

Jakie są zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

W KPiR, czyli w księdze przychodów i rozchodów, ujmuje się przede wszystkim wszelkie przychody firmy oraz koszta zakupów towarów handlowych i materiałów podstawowych. Wyszczególnia się także koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności. Każda taka księga składa się z siedemnastu kolumn, którym przypisane są konkretne wydatki. W kolumnie pierwszej umieszcza się liczbę porządkową kolejnych wpisów do księgi, w drugiej datę wydatku lub przychodu, w trzeciej numer faktury. Kolumny czwarta i piąta to miejsca na dane kontrahentów. Dwie kolejne opisują rodzaj transakcji oraz jej wartość. W kolumnie ósmej ewidencjonowane są przychody uzyskane inną drogą niż sprzedaż towarów. Kolumna dziewiąta jest sumą siódmej i ósmej, w dziesiątej należy wpisać koszt zakupu materiałów, w jedenastej koszt zakupów z kolumny dziesiątej, w dwunastej informacje o pensjach pracowników. Pozostałe wydatki umieszcza się w kolumnie trzynastej, kolumna czternasta to suma rubryk dwunastej i trzynastej. Kolumna piętnasta powinna pozostać pusta, w szesnastej wpisać należy koszty działalności badawczo-rozwojowej. Kolumna siedemnasta to miejsce przeznaczone na uwagi. Nasze renomowane biuro księgowe podejmie się należytego i rzetelnego prowadzenia ksiąg KPiR.

Na czym polega księgowość pełna?

W ofercie naszego biura rachunkowego znajduje się także prowadzenie księgowości pełnej, czyli założenie i dokładne uzupełnianie księgi rachunkowej. W niej ewidencjonuje się wszystkie zdarzenia księgowe, czyli inaczej mówiąc wszelkie ruchy finansowe, dzięki czemu można w pełni odzwierciedlić rzeczywistą kondycję przedsiębiorstwa. Każda księga rachunkowa składa się z dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także z inwentarza. W dzienniku zapisuje się w sposób chronologiczny wszystkie operacje finansowe. W księdze głównej znajdują się konta syntetyczne firmy, a w inwentarzu zestawienie pasywów i aktywów przedsiębiorstwa. Prowadząc pełną księgowość możesz realnie zarządzać funduszami swojej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *